Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Cho chữ chạy ngang màn hình

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Cho chữ chạy ngang màn hình

Bài gửi  admin on Tue Jul 06, 2010 7:15 am

BÀI TOÁN
Cho chuỗi 'Chao ban' chạy ngang qua màn hình cho đến khi nhấn phím bất kì thì thoát khỏi chương trình và trở về DOS
CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Code:

.Model Small
.Stack
.Data         
    s db 'Chao ban$'
.Code
Begin:
        Mov ax,@data
        Mov ds,ax

        Mov ah,0   ;dat che do man hinh 80x25
        Mov al,3
        Int 10h

        Mov bh,0      ;thiet lap so trang
       Mov dl,0      ;dat cot
       Mov dh,15      ;dat dong
   Lap:
       Mov ah,02h      ;dat vi tri con tro
        Int 10h
       push dx
      
       Mov ah,2      ;xuat khoang trang
       mov dl,32
       int 21h
      
       pop dx
       inc dl
       mov ah,2      ;dat lai vi tri con tro
       int 10h
      
       push dx
        lea dx,s      ;xuat chuoi s
        Mov ah,9
        Int 21h
      
       call Delay
       pop dx
       cmp dl,72
       jne k
       mov dl,0
      K:
       mov ah,1
       int 16h
       jz Lap
      
        Mov ah,4Ch      ;thoat khoi chuong trinh tro ve DOS
        Int 21h
  Delay Proc
        Push cx
        Mov cx,0ffffh
        for1:
            Push cx
            Mov cx,01ffh
            for2:
                loop for2       
        Pop cx
        Loop for1
        Pop cx
        Ret
  Delay EndP
End Begin

    Hôm nay: Wed Nov 21, 2018 7:07 am