Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


bậc của đỉnh

Share

luongnhutduy
Nhập môn
Nhập môn

Tổng số bài gửi : 11
Points : 19
Join date : 13/02/2012
Age : 26

bậc của đỉnh

Bài gửi  luongnhutduy on Mon Nov 12, 2012 10:38 pm

Code:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <values.h>
#define TenFile "D:\\THUCHANH\\b1.txt"
int i, j;
int **A;
int n;
void DocFile ()
{
   FILE *f = fopen (TenFile,"rd");
   fscanf (f,"%d",&n);
   *A = new int[n];
   for (i=0; i<n; i++)
   {
      A[i] = new int[n];
      cout<<endl;
      for (j=0;  j<n; j++)
      {
         fscanf (f,"%d",&A[i][j]);
         cout<<" " <<A[i][j];
      }
   }
   fclose(f);
}
int BacLonNhat()
{
   int max = 0;
   int bac;
   for (i = 0; i<n; i++)
   {
      bac = 0;
      for (j = 0; j<n; j++)
      if( A[i][j] > 0 )
         bac++;
      if(bac>max)
         max = bac;
   }
   return max;
}
void DinhBacLon()
{
   int max = BacLonNhat();
   for (i = 0; i<n; i++ )
   {
      int bac = 0;
      for (j=0; j<n; j++)
      if(A[i][j] > 0)
         bac++;
      if(max == bac)
         cout<<" " <<i;
   }
}
int BacNhoNhat()
{
   int min = MAXINT;
   int bac;
   for (i=0; i<n; i++)
   {
      bac = 0;
      for (j=0; j<n; j++)
      if (A[i][j] > 0)
         bac++;
      if (bac < min)
         min = bac;
   }
   return min;

}
void DinhBacNho()
{
   int min = BacNhoNhat();
   int bac;
   for (i=0; i<n; i++)
   {
      bac = 0;
      for (j=0; j<n; j++)
      if(A[i][j] > 0)
         bac++;
      if(bac == min)
         cout << " "<<i;
   }
}
int TongBac()
{
   int tong = 0;
   for (i=0; i<n; i++)
   for (j=0; j<n; j++)
   {
      if(A[i][j] > 0)
         tong++;
   }
   return tong;
}
void main ()
{
   clrscr();
   DocFile();
   cout<<endl;
   cout<<"\n Bac lon nhat cua dinh:"<< BacLonNhat();
   cout<<endl;
   cout<<"\n Dinh co bac lon nhat :";
   DinhBacLon();
   cout<< endl;
   cout<<"\n Bac nho nhat cua dinh: "<<BacNhoNhat();
   cout<<endl;
   cout<<"\n Dinh co bac nho nhat: ";
   DinhBacNho();
   cout<<endl;
   cout<<"\n Tong cac bac:"<<TongBac();
   getch();
}

    Hôm nay: Tue Jul 17, 2018 8:03 pm