Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


WEBSITE QUẢN LÝ THỜI KHOÁ BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG - Trần Thế Anh

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

WEBSITE QUẢN LÝ THỜI KHOÁ BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG - Trần Thế Anh

Bài gửi  admin on Sun Jul 10, 2011 10:13 am

WEBSITE QUẢN LÝ THỜI KHOÁ BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
Tác giả: Trần Thế Anh

1.1 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG:
1.1.1 Giới thiệu về trường Đại Học Cửu Long.
Trường Đại Học Cửu Long đào tạo 13 ngành thuộc các Khoa như sau:
 Khoa Công Nghệ Thông Tin.
 Khoa Quản Trị Kinh Doanh.
 Khoa Cơ Bản.
 Khoa Ngữ Văn.
 Khoa Kế Toán- Tài Chính – Ngân Hàng.
 Khoa Kỹ thuật – Công Nghệ.
 Khoa Ngoại Ngữ - Đông Phương Học.
 Khoa Khoa Học – Nông Nghiệp.
 Khoa Tại Chức & Liên Thông.
Cũng như các trường Đại Học khác trong và ngoài tỉnh, trường Đại Học Cửu Long có cơ cấu bộ máy tổ chức như sau:
 Phòng đào tạo.
 Phòng hành chánh.
 Phòng tài vụ.
 Phòng công tác Sinh Viên.
 Các văn phòng của từng khoa.
1.1.2 Hiện trạng về mặt nghiệp vụ:
 Phòng đào tạo:
- Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Hiệu về định hướng, phát triển công tác đào tạo, xây dựng mục tiêu, nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo các ngành học, bậc học của Trường.
-Thực hiện kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập.
-Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch và các quy định của nhà Trường và Quy chế của Bộ giáo dục & Đào tạo.
 Phòng hành chánh :
Giúp hiệu trưởng trong công tác quản lý, quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; kiện toàn tổ chức bộ máy; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức; thực hiện công tác bảo vệ an toàn cơ quan, an ninh trật tự trong trường.
 Phòng kế hoạch tài chính :
- Tham mưu cho Hiệu Trưởng phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu Trưởng. Tham mưu xây dựng dự toán thu, chi hằng năm. Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính.
- Tổ chức thực hiện công tác kế toán một cách hiệu quả, đúng chế độ, đúng qui định.
 Phòng công tác sinh viên :
- Tham mưu cho Đảng ủy và Ban Giám Hiệu về các chủ trương, biện pháp, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên.
- Quản lý các hoạt động giáo dục tư tưởng.
- Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên thông qua các hoạt động trong và ngoài trường.
1.2 MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI:
1.2.1. Ngữ cảnh:
- Trường Đại Học Cửu Long muốn tin học hoá việc quản lý thời khoá biểu.
- Vấn đề cần quan tâm đến là những thông tin cơ bản về Ngành bao gồm mã ngành tên ngành, Khoa bao gồm mã khoa tên khoa, Lớp bao gồm mã lớp tên lớp, Khoá bao gồm mã khoá tên khoá.
- Vào cuối tuần sinh viên sẽ nhận được thời khoá biểu học của tuần sau, thời khoá biểu bao gồm những thông tin sau: ngành, lớp, tuần, ngày học, ca (giờ học), môn học, phòng học, giảng viên giảng dạy.
- Giảng viên giảng dạy môn gì, dạy khoá nào, ngành gì, lớp nào, thuộc khoa nào thì phải cập nhật thời khoá biểu của khoa đó, lớp đó, ngành đó. Giảng viên giảng dạy sẽ được nhận biết bằng: mã giảng viên, tên giảng viên, giới tính, chức danh…
- Phòng đào tạo có trách nhiệm xếp thời khoá biểu hàng tuần cho mỗi khoá, mỗi khoa, mỗi lớp trong học kì. Mỗi thời khoá biểu chỉ được xếp cho một lớp nhất định, mỗi môn học được học trong một phòng, ca, thứ và được dạy bởi một giảng viên nào đó không được trùng.
1.2.2. Mục tiêu - Nhiệm vụ:
- Tìm hiểu cơ cấu tổ chức quản lý thời khoá biểu của trường Đại Học Cửu Long.
- Khảo sát tình hình thực tế của trường Đại học Cửu Long.
- Đáp ứng được yêu cầu tra cứu thời khoá biểu của sinh viên, giảng viên.
- Áp dụng các kiến thức về cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống để xây dựng website Quản Lý Thời Khoá Biểu Trường Đại Học Cửu Long.
- Đề tài “Website quản lý thời khoá biểu trường Đại Học Cửu Long” được xây dựng nhằm các mục tiêu sau:
+ Phân Tích – Thiết Kế hệ thống quản lý thời khoá biểu trường Đại Học Cửu Long bao gồm các chức năng như thêm mới, xoá, sửa. Quản lý thời khoá biểu một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.
+ Tạo ra website quản lý thời khoá biểu cho trường Đại Học Cửu Long với giao diện thân thiện, dể sử dụng và quản lý. Phân quyền cho từng cấp người dùng.
+ Tin học hoá việc quản lý( các hệ thống quản lý trực tuyến trên mạng ) nói chung và quản lý thời khoá biểu nói riêng.
+ Cung cấp cho sinh viên và giảng viên trường Đại Học Cửu Long thông tin mới nhất về thời khoá biểu trên website, nhằm tiết kiệm thời gian cho sinh viên và giảng viên.
1.3. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI:
Với đề tài website quản lý thời khoá biểu trường đại học cửu long chúng em đã giải quyết nhu cầu quản lý sắp xếp thời khoá biểu và việc cung cấp thời khoá biểu nhanh chóng, chính xác cho sinh viên và giảng viên của nhà trường. Chương trình đã đáp ứng được một số chức năng chính như: quản lý thời khoá biểu, cập nhật thời khoá biểu và cập nhật các thông tin về giảng viên, ngành học, khoá học, lớp học, môn học, phòng học, thành viên.
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 6
1.1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG: 6
1.1.1. Giới thiệu về trường Đại Học Cửu Long. 6
1.1.2. Hiện trạng về mặt nghiệp vụ: 6
1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: 7
1.2.1. Ngữ cảnh: 7
1.2.2. Mục tiêu - Nhiệm vụ: 8
1.3. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI: 9
CHƯƠNG 2: ĐẶT TẢ YÊU CẦU WEBSITE 10
CHƯƠNG 3: NỘI DUNG WEBSITE VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 12
3.1. NỘI DUNG WEBSITE QUẢN LÝ THỜI KHOÁ BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG: 12
3.1.1. Sơ đồ chức năng: 12
3.1.2. Phân tích hệ thống : 14
3.1.3. Phân tích dữ liệu: 18
3.1.4.Thiết kế: 23
3.1.5.Thiết kế hệ thống: 33
3.2.WEBSITE QUẢN LÝ THỜI KHOÁ BIỂU TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG:……… 33
3.2.1. Mô tả chi tiết trang chủ: 33
3.2.2. Mô tả chi tiết các trang xử lý: 36
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 67
4.1.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 67
4.1.1. Nhận xét và tự đánh giá: 67
4.1.2. Các chức năng đã thực hiện được: 67
4.2. KẾT LUẬN: 67
4.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN: 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
PHỤ LỤC 70
1.Cách cài đặt chương trình Xampp: 70
2.Cách tạo cơ sở dữ liệu: 73
3.Hướng dẫn sử dụng: 78
DOWNLOAD
[You must be registered and logged in to see this link.]

    Hôm nay: Thu Jun 21, 2018 8:02 am