Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Cây tìm kiếm nhị phân - Cài đặt hướng đối tượng trên C Sharp

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Cây tìm kiếm nhị phân - Cài đặt hướng đối tượng trên C Sharp

Bài gửi  admin on Wed Mar 16, 2011 8:45 am

Cây tìm kiếm nhị phân - Cài đặt hướng đối tượng trên C Sharp
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace BinarySearchTree
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            BinaryTree<int> integers = new BinaryTree<int>();
            integers.AddRange(8, 5, 6, 7, 3, 4, 13, 21, 1);
            // display conceptual tree
            integers.Print();
            Console.ReadLine();
            Console.Clear();
            //write in order
            Console.WriteLine("Write in order");
            foreach (var item in integers.Inorder)
                Console.Write(item + " ");
            Console.ReadLine();
        }
    }
    public class Node<T> where T : IComparable<T>
    {
        public T data;
        private Node<T> leftNode;
        public Node<T> LeftNode
        {
            get { return leftNode; }
            set { leftNode = value; }
        }
        private Node<T> rightNode;
        public Node<T> RightNode
        {
            get { return rightNode; }
            set { rightNode = value; }
        }
        /// <summary>
        /// Initializes a new instance of the Node class.
        /// </summary>
        /// <param name=”data”></param>
        public Node(T data)
        {
            this.data = data;
        }
        public override string ToString()
        {
            return data.ToString();
        }
    }
    public class BinaryTree<T> where T : IComparable<T>
    {
        private Node<T> root;
        public Node<T> Root
        {
            get { return root; }
            set { root = value; }
        }
        public void Add(T item)
        {
            if( root == null )
            {
                root = new Node<T>(item);
                return;
            }
            Add(item, root);
        }
        private void Add(T item, Node<T> node)
        {
            if(item.CompareTo(node.data) < 0)
            {
                if(node.LeftNode == null)
                    node.LeftNode = new Node<T>(item);
                else
                    Add(item, node.LeftNode);
            }
            else if( item.CompareTo(node.data) > 0)
            {
                if(node.RightNode == null)
                    node.RightNode = new Node<T>(item);
                else
                    Add(item, node.RightNode);
            }
            // silently discard it
        }
        public void AddRange(params T[] items)
        {
            foreach(var item in items)
                Add(item);
        }
        /// <summary>
        /// error in displaying tree - 7 is overwritten 17!
        /// </summary>
        public void Print()
        {
            Print(root, 0, Console.WindowWidth / 2);
        }
        public IEnumerable<T> Inorder
        {
            get{ return GetInOrder(this.root); }
        }
        IEnumerable<T> GetInOrder(Node<T> node)
        {
            if(node.LeftNode != null)
            {
                foreach(T item in GetInOrder(node.LeftNode))
                {
                    yield return item;
                }
            }
            yield return node.data;
            if(node.RightNode != null)
            {
                foreach(T item in GetInOrder(node.RightNode))
                {
                    yield return item;
                }
            }
        }
        private void Print(Node<T> item, int depth, int offset)
        {
            if(item == null)
                return;
            Console.CursorLeft = offset;
            Console.CursorTop = depth;
            Console.Write(item.data);
            if(item.LeftNode != null)
                Print("/", depth + 1, offset - 2);
            Print(item.LeftNode, depth + 2, offset - 4);
            if(item.RightNode != null)
                Print("\\", depth + 1, offset + 2);
            Print(item.RightNode, depth + 2, offset + 4);
        }
        private void Print(string s, int depth, int offset)
        {
            Console.CursorLeft = offset;
            Console.CursorTop = depth;
            Console.Write(s);
        }
    }
}

    Hôm nay: Wed Jul 18, 2018 1:47 pm