Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Cây tìm kiếm nhị phân - Tổng của các khóa

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 37
Đến từ : Cần Thơ

Cây tìm kiếm nhị phân - Tổng của các khóa

Bài gửi  admin on Fri May 21, 2010 9:52 am

TỔNG CỦA CÁC KHÓA TRÊN CÂY NHỊ PHÂN TÌM KIẾM


Code:
int SumNode(Tree T) {
   if( T == NULL)
      return 0;
   else
      return T->info + SumNode(T->Left) + SumNode(T->Right);
}

CHƯƠNG TRÌNH MẪU
Code:
/* Chuong trinh minh hoa cay nhi phan tim kiem */
#include "conio.h"
#include "stdio.h"

//Cau truc cua Node
typedef struct Node {
   int info;
   Node *Left;
   Node *Right;
}Node;
//Dinh nghia cay nhi phan
typedef Node *Tree;
//Khoi tao Node
Node *MakeNode(int x) {
   Node *p = new Node;
   p->info = x;
   p->Left = NULL;
   p->Right = NULL;
   return p;
}
//Them 1 node vao cay tim kiem nhi phan
void InsertNode(Tree *T, Node *p) {
   if (p->info < (*T)->info ) {
      if((*T)->Left)
         InsertNode(&(*T)->Left,p);
      else
         (*T)->Left = p;
   }
   else
   if (p->info > (*T)->info){
      if((*T)->Right)
         InsertNode(&(*T)->Right,p);
      else
         (*T)->Right = p;
   }
}
//Thu tuc them node cho cay ban dau
void PushNode(Tree *T, int x) {
   Tree p = MakeNode(x);
   if (*T == NULL)
      *T = p;
   else
      InsertNode(&*T,p);
}
//Nhap cac Node vao cay
void InputTree(Tree *T) {
   int x;
   printf("Nhap vao cac phan tu trong cay nhi phan tim kiem.\n");
   printf("Nhap so 0 thi ket thuc: ");
   do {
      scanf("%d",&x);
      if (x != 0)
         PushNode(&*T,x);
   } while(x != 0);
}
//Tong cac khoa
int SumNode(Tree T) {
   if( T == NULL)
      return 0;
   else
      return T->info + SumNode(T->Left) + SumNode(T->Right);
}
//Chuong trinh chinh
void main() {
   Tree T = NULL;   //Khoi tao cay ban dau
   int n;
   clrscr();
   InputTree(&T);
   printf("Tong khoa =  %d",SumNode(T));
   getch();
}

    Hôm nay: Thu Jun 21, 2018 8:04 am