Gia sư Cần Thơ, Dạy Kèm Cần Thơ

VỮNG TIN - TIẾP BƯỚC - THÀNH CÔNG


Cây tìm kiếm nhị phân - Đếm số nút trên cây

Share
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 36
Đến từ : Cần Thơ

Cây tìm kiếm nhị phân - Đếm số nút trên cây

Bài gửi  admin on Thu Apr 29, 2010 12:34 am

ĐẾM SỐ NÚT CỦA CÂY NHỊ PHÂN


Thuật toán đếm số nút của cây nhị phân:
Code:
//Dem so nut
int CountNode(Tree T) {
   if( T == NULL)
      return 0;
   else
      return 1 + CountNode(T->Left) + CountNode(T->Right);
}

CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA
Code:
/* Chuong trinh minh hoa cay nhi phan tim kiem */
#include "conio.h"
#include "stdio.h"

//Cau truc cua Node
typedef struct Node{
   int info;
   Node*Left;
   Node*Right;
}Node;
//Dinh nghia cay nhi phan
typedef Node * Tree;
//Khoi tao Node
Node *MakeNode(int x) {
   Node*p = new Node;
   p ->info = x;
   p ->Left = NULL;
   p ->Right = NULL;
   return p;
}
//Them 1 node vao cay tim kiem nhi phan
void InsertNode(Tree *T, Node *p) {
   if (p->info < (*T)->info ) {
      if((*T)->Left)
         InsertNode(&(*T)->Left,p);
      else
         (*T)->Left = p;
   }
   else
   if (p->info > (*T)->info){
      if((*T)->Right)
         InsertNode(&(*T)->Right,p);
      else
         (*T)->Right = p;
   }
}
//Thu tuc them node cho cay ban dau
void PushNode(Tree *T,int x) {
   Tree p = MakeNode(x);
   if (*T == NULL)
      *T = p;
   else
      InsertNode(&*T,p);
}
//Nhap cac Node vao cay
void InputTree(Tree *T) {
   int x;
   printf("Nhap vao cac phan tu trong cay nhi phan tim kiem.\n");
   printf("Nhap so 0 thi ket thuc:");
   do {
      scanf("%d",&x);
      if (x != 0)
         PushNode(&*T,x);
   } while(x != 0);
}
//Dem so nut
int CountNode(Tree T) {
   if( T == NULL)
      return 0;
   else
      return 1 + CountNode(T->Left) + CountNode(T->Right);
}
//Chuong trinh chinh
void main() {
   Tree T = NULL;   //Khoi tao cay ban dau
   int n;
   clrscr();
   InputTree(&T);
   printf("Chieu cao =  %d",CountNode(T));
   getch();
}
avatar
admin
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 1207
Points : 3010
Join date : 11/11/2009
Age : 36
Đến từ : Cần Thơ

Đếm số nút lá trên cây

Bài gửi  admin on Thu Apr 29, 2010 11:52 am

Code:
//Kiem tra  nut la
char IsLeaf(Node *p){
   return (p->Left == NULL) && (p->Right == NULL);
}
//Dem nut la
int CountLeaf(Tree T) {
   if(T == NULL)
      return 0;
   else
      if(IsLeaf(T))
         return 1;
      else
         return CountLeaf(T->Left) + CountLeaf(T->Right);
}

    Hôm nay: Tue May 22, 2018 5:19 am